Om å være lærling/lærekandidat

En lærling tegner en lærekontrakt med sikte på fag- eller svenneprøve.

Som lærling er du i en helt speiell situasjon i arbeidslivet siden arbeidsforholdet ditt styres av to kontrakter:

 • Lærekontrakten skriver du med bedriften og OBG, som opptrer på vegne av bedriften. Lærekontrakten gir deg rettigheter til å ha arbeidsoppgaver i samsvar med det læreplanen beskriver, slik at du lærer faget ditt.
 • Ansettelseskontrakten skriver du med bedriften, og den gir deg rettigheter og plikter tilsvarende de andre ansatte i bedriften. Det er kun en forskjell, nemlig at din ansettelse kun gjelder så lenge du er lærling. Når du ikke er lærling lenger kan du og bedriften velge om dere vil føre ansettelsen videre.

Som lærling vil du få utdelt en lærlingperm. Lærlingpermen er et hjelpemiddel til deg og bedriften, og skal først og fremst bidra til at du som lærling når målene i læreplanen. Lærlingpermen inneholder nyttig informasjon til deg som lærling, skjemaer du og bedriften trenger i løpet av læretiden. Bedriftens interne læreplan fungerer som dokumetasjon for lærlingen.
Lærlinger får lønn i læretiden. I løpet av 2 år i lære vil du tjene det en fagarbeider tjener i løpet av ett år. Du begynner relativt lavt og stiger etter hvert som du lærer faget og produserer mer.

Når du som lærling møter arbeidslivet for første gang, melder det seg mange spennende og utfordrende oppgaver. I arbeidslivet har en både rettigheter og plikter.

Stikkordsmessig gjelder følgende ansvarsforhold i læretiden:
Lærlingens ansvar:

 • følge bedriftens arbeidsreglement
 • bruke pålagt verneutstyr
 • ivareta bedriftens utstyr på en sikker måte
 • overholde arbeidstiden og bedriftens melderutiner
 • plikt til å delta aktivt for å nå opplæringens mål og medvirke til å skape et godt arbeidsmiljø og gode samarbeidsforhold
 • bruke lærlingpermen og intern opplæringsplan i samarbeid med lærebedriften og opplæringskontoret
 • du er arbeidstaker i lærebedriften med de rettigheter og plikter som følger av lover og tariffavtale, bl.a. når det gjelder arbeidstid, ferie og fridager

Bedriftens og OBG’s ansvar:

 • tegne lærekontrakt
 • ta arbeidsgiveransvar (lærebedriften)
 • holde nødvendig verneutstyr, verktøy og arbeidsklær (lærebedrift)
 • tegne yrkesskadeforsikring
 • sørge for at opplæringen foregår i henhold til opplæringsloven og i samsvar med læreplanen for faget
 • følge opp bruken av lærlingpermen og intern læreplan
 • melde deg opp til fag-/svenneprøve(OBG)

Ulykkesforsikring dekkes av Fylkeskommunen.

Det er mulig å begynne som lærling uten videregående skole eller med 1 år på videregående skole. Da må lærlingen framstille seg til alle eksamener for å kunne avlegge fag-/svenneprøve.
 
En lærekandidat er en som tegner en opplæringskontrakt med sikte på å oppnå kompetansebevis i faget

En lærekandidat kan gå opp til deler av læreplanen innen ordinær tid. En lærekandidat kan bygge på sitt kompetansebevis og oppnå fag-/svennebrev hvis det er ønskelig.
Ellers gjelder de samme rettigheter og plikter som for en lærling.